Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »10. let podjetja BrAU«

In Novice by Aleš Urbanija

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » 10. let podjetja BrAU« (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Brau d.o.o., Brezoviška cesta 9, 1351 Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: organizator). Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinjajo s temi Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: pravila) in jih v celoti sprejemajo. Organizator bo iz udeležbe v nagradni igri izločil vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradni igri. 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija 10. obletnice podjetja BrAU d.o.o.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko izključno fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki v izrezek obrazca revije Kmetovalec napišejo pravilne rešitve, ki se skrivajo v križanki. V nagradni igri ne smejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter izvajalcu.

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da v reviji Kmetovalec reši nagradno križanko ter pravilne rešitve in osebne podatke vpiše v obrazec in odrezek pošlje na naslov podjetja BrAU d.o.o.

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 01.09.2017 od 00:00h do vključno 29.09.2017 do 00:00. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče uporabnike, ki bodo pravilno vnesli podatke in pravilno rešili nagradno križanko.

6. Žrebanje in nagrade

Nagrade v nagradni igri so:

1. nagrada: Paket Schäffer
2. nagrada: Paket Orsi
3. nagrada: Veliki darilni paket BrAU
4. nagrada: Mali darilni paket BrAU

7. Žreb nagrajencev in obveščanje

Vse nagrade bo možno prevzeti osebno na sedežu podjetja BrAU ali bodo poslane preko pošte na podlagi naključnega računalniškega žreba. Žrebanje nagrad nadzoruje 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator nagradne igre. Pritožba na žreb nagrajencev ni mogoča.

Vsak uporabnik lahko prejme le nagrado. Kot uporabnik se pojmuje fizična oseba s podatki: ime in priimek, naslov in poštna številka ter elektronski naslov. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Uporabniki bodo o rezultatih žreba in pridobitvi nagrade obveščeni preko spletne strani brau.si.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali prenesti na drugo osebo.

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrad ne podelita, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
– se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
– se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri z različnimi uporabniškimi imeni;
– nagrajenec posreduje napačne podatke;
– nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade;
– izvajalec zazna kakršnokoli nepravilnost v sodelovanju uporabnika, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradnega tekmovanja.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za

– nedelovanje spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani;
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva;
– kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

9. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni, ali osebnih podatkov ne posreduje pravočasno, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot izvajalec nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen.

10. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 EUR.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s temi Pravili in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o izdelkih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja, na svetovnem spletu in na družbenih omrežjih z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.brau.si.

13. Ostale določbe

Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani www.brau.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 1. septembra 2017.

Ljubljana, 01.09.2017
BrAU d.o.o.